การเฉลี่ยภาษีซื้อ

  • Posted on: 4 March 2016
  • By: nid

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัญชีมูลนิธิหรือสมาคม

  • Posted on: 21 February 2016
  • By: nid

มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้ทำการจดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถูกกำหนดให้เป็นนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มูลนิธิหรือสมาคมที่ต้องเสียภาษีเงินได้ มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ยังมิได้รับ การประกาศแต่งตั้งให้เป็นองค์การสาธารณกุศล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย แต่อัตราดังกล่าวได้รับการลดอัตราภาษี และยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้บางประเภท หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้แสวงหากำไร

ภาษีมูลค่าเพิ่มและการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • Posted on: 14 December 2015
  • By: nid

1.กรณีที่เป็น กิจการ บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรใดๆ ที่ได้รับยกเว้นภาษี ( ในที่นี้ หมายถึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อเราไปซื้อสินค้า หรือซื้อของจาก บริษัท ห้างร้าน ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เราจะต้องจ่ายค่าสินค้า/ค่าบริการ พร้อมกับต้องจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ด้วย โดยที่เราสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่จ่ายออกไปนั้นรวมเข้ากับต้นทุนของสินค้า/ค่าบริการ ได้ นั่นหมายความว่าเราสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว มาหักกำไรของกิจการได้ (กฎหมายให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนกำไรสุทธิได้)

ความแตกต่างของภาษี 7% 0% และภาษีที่ได้รับยกเว้น

  • Posted on: 13 December 2015
  • By: nid

1. รายได้ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ให้เปิดใบกำกับภาษี vat เป็น 0)

1.1 ให้นำมายื่น ภพ.30 ด้วย ใน ข้อ2 ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0

1.2 ให้เปิดใบกำกับภาษี vat เป็น 0

Update!!! ประกันสังคม ปี 2558

  • Posted on: 9 December 2015
  • By: nid

ปี 2558 มีการออก พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 อย่าลืมติดตามข่าวสารเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเองด้วยนะค่ะ

ติดตามสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในปี 2558 ได้ที่ www.sso.go.th

Pages