การรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า

  • Posted on: 20 November 2015
  • By: nid

บริษัทฯ ได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัท A โดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวมีลักษณะของการให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันที่บริษัทฯจะต้องกระทำการใดๆ ตอบแทนแก่บริษัท A เงินที่ได้รับจึงไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (8)(9)(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากรกร บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิออใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว จึงต้องรับผิดชอบในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/13 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 (6) และต้องรับผิดอาญาตามมาตรา 90/4 (3) แห่งประมวลรัษฎากร

ที่มา: วารสารภาษีอากร ธรรมนิติ