ความรู้เกี่ยวกับผู้ทำบัญชี

  • Posted on: 28 September 2016
  • By: nid

10 คำถาม 10 คำตอบ

1. คำถาม การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปัจจุบันจะต้องอบรมกี่ชั่วโมง คำตอบ 12 ชั่วโมงและต้องมีชั่วโมงบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

2. คำถาม การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องภายหลังการอบรมแจ้งที่ไหน เมื่อไหร่ คำตอบ แจ้งที่ www.dbd.go.th หรือ www.fap.or.th และสามารถแจ้งได้ทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ประมาณ 1 สัปดาห์ (เพื่อรอการส่งรายชื่อจากหน่อยงานผู้จัดไปยังสภาวิชาชีพบัญชี) หรือแจ้งได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทิน

3. คำถาม ผู้ทำบัญชีจะต้องต่ออายุสมาชิกภาพของสภาวิชาชีพบัญชีทุกปีหรือไม่ มีกี่รูปแบบ คำตอบ ต้องต่ออายุทุกปีเพราะเป็นข้อบังคับภายใต้กฏหมายพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี โดยต้องต่ออายุทกปีเพื่อรักษาสิทธิและรักษาสภาพในการเป็นผู้ทำบัญชี หากไม่ต่อถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ทำบัญชี (ชำระค่าธรรมเนียมปีละ 500 บาท)

4. คำถาม การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีต้องแจ้งที่ใด เมื่อไหร่ คำตอบ การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีนั้นจะต้องแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มจัดทำบัญชีที่ www.dbd.go.th

5. คำถาม ถ้าหากมีการยกเลิกรายละเอียดหรือเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีจะต้องแจ้งที่ใด เมื่อไหร่ คำตอบ หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดทำบัญชีจะต้องแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงที่ www.dbd.go.th

6. คำถาม หากผู้ทำบัญชีแจ้งยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชีแล้วจะขอกลับมาแจ้งรายละเอียดเป็นผู้ทำใหม่จะต้องปฏิบัติอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรที่ต้องถือปฏิบัติ คำตอบ จะต้องเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้ครบตามจำนวนที่ขาดหายไปก่อนที่จะมีการแจ้งยกเลิก แต่จำนวนชั่วโมงที่ต้องเข้าอบรมรวมแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงจะมาแจ้งขอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใหม่ที่ www.dbd.go.th

7. คำถาม การนำส่งงบการเงินผ่าน e-filing นั้น ในรอบปีบัญชี 2559 จะต้องนำส่งเมื่อใด คำตอบ สามารถนำส่งได้ภายหลังปิดรอบบัญชี โดยนำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-filing ช่องทางเดียวเท่านั้น

8. คำถาม ในการเข้าใช้งานระบบ DBD e-filing นั้นสามารถเลือกวิธีการนำส่งงบการเงินได้กี่วิธี คำตอบ 2 วิธีคือรูปแบบ e-Form และรูปแบบ XBRL in excel

9. คำถาม ระบบ DBD e-filing นั้นการนำส่งงบการเงินและการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งพร้อมกันหรือไม่ คำตอบ ไม่จำเป็น สามารถนำส่งทีละครั้งได้

10. คำถาม ในการเข้าใช้งานระบบ DBD e-filing งบการเงินปี 2559 หากต้องการดึงข้อมูลงบการเงินจากปีก่อนตัวเลขจะปรากฏในรูปแบบงบการเงินปีปัจจุบันหรือไม่ คำตอบ หากนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing งบการเงินปีก่อนหน้า ระบบจะบันทึกข้อมูลไว้และเมื่อเรียกข้อมูลนั้นมาก็จะมาแสดงในงบการเงินปีปัจจุบัน

ที่มา Tax magazine ธรรมนิติ (เขียนโดย คุณพิพัฒน์ รักวงษ์บุตร)