ความแตกต่างของภาษี 7% 0% และภาษีที่ได้รับยกเว้น

  • Posted on: 13 December 2015
  • By: nid

1. รายได้ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ให้เปิดใบกำกับภาษี vat เป็น 0)

1.1 ให้นำมายื่น ภพ.30 ด้วย ใน ข้อ2 ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0

1.2 ให้เปิดใบกำกับภาษี vat เป็น 0

1.3 ได้แก่ รายได้ ตามมาตรา 80/1 เช่น รายได้จาการส่งออก รายได้ที่ขายให้หน่วยงานราชการที่มีข้อตกลงกับต่างประเทศ รายได้ค่าขนส่งระหว่างประเทศ,การส่งออกบริการ (คือบริการ เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่รับเงินจากต่างประเทศ นำไปใช้งานในต่างประเทศ) แต่ถ้าการใช้งานเกิดขึ้นในประเทศไทย ต้องจ่าย vat 7 % และ อีกอย่าง ถ้าบริการเกิดขิ้นในต่างประเทศ ผู้จ่ายเงินอยู่ในต่างประเทศ การใช้บริการ เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ เข้าข่าย รายได้ที่ไม่อยุ่ในบังคับ (ให้ดูข้อ 3)

2. รายได้ที่ได้รับยกเว้น (ห้ามเปิดใบกำกับภาษี ให้ เปิดเป็นใบเสร็จ)

2.1 ให้ยื่น ภพ.30 ในข้อ 3 ยอดขายที่ได้รับยกเว้น

2.2 ห้ามเปิดใบกำกับภาษี ให้เปิดใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

2.3 ได้แก่รายได้ตามมาตรา 81 เช่น จากการเกษตร และ สัตว์ฯลฯ

3.รายได้ที่ไม่อยู่ในบังคับ (ห้ามเปิดใบกำกับภาษี ให้เปิดเป็นใบเสร็จ)

3.1 ไม่ต้องยื่น ใน ภพ.30 ให้นำมา รวมเป็นรายได้ ใน ภงด.50 อย่างเดียว

3.2 ห้ามเปิดใบกำกับภาษีให้เปิดใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

3.3 ได้แก่รายได้ นอกเหนือจาก มาตรา 77/2 เช่น รายได้ค่าปรับ รายได้ค่าชดเชย หรือรายได้นอกราชอาณา เหมือนที่กล่าวไว้ในข้อ 1

ที่มา: www.banbunchee.com