ค่าเสื่อมราคา หลักการทางภาษี

  • Posted on: 2 December 2015
  • By: nid

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องค่าเสื่อมราคาทางภาษีอากรที่ควรทราบ

1. ตามนัยมาตรา 65 ทวิ (2) การหักค่าสึกหรอ หรือค่าเสื่อมราคาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใน พรฎ.#145 และ ป.3/2527

2. คิดค่าเสื่อมราคาไม่เกิดอัตราที่กำหนด และพรฎ.#145 ไม่ได้กำหนดให้หักจนหมดมูลค่า

3. อายุการใช้งานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด

4. กฎหมายกำหนดให้คำนวณตามระยะเวลาที่ได้มาเป็นรายวัน

ที่มา: บทความ www.Jobdst.com