ตรวจสอบบัญชี

 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้ทุกบริษัทมีหน้าที่จัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก่อนนำส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมอันส่งผลให้การบริหารงานกิจการของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง

ขอบเขตการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

  1. ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญชี โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  2. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชีและการเงิน เช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้ เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินของกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  3. จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินของกิจการได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่เพียงใด กรณีที่มีการเสนอรายงานที่ไม่ปกติ บริษัทฯ จะร่วมปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจบัญชี

 
 
 
Audit service

We provide audit services by auditors who are Certified Public Accountants or CPA.

Accounting Act B.E. 2543 requires that every company prepare accounting entries and arrange audit schedule with Thai CPA or Thai Tax Audit (TA) before handling to Department of Business Development, Ministry of Commerce and Revenue Department in order that the financial statements present proper information and are essential to your business quality which can reduce the business risk.

Auditing framework and signing the reports;

  • Conduct audit service to accounting entries and financial reports in compliant with Thai Accounting Standard and Thai Auditing Standard by review of accounting entries, internal control and financial report, presenting in assessment of reasonableness on documentation and estimates inherent in the financial statement
  • Discuss with management in any accounting and financial issues. For example, issue about internal control leakage, inappropriateness of accounting system, recommendation on significant documentation
  • Issue audit report at least once a year following the Ministry of Commerce’s regulation. The audit report states audit opinion to the company’s financial statement in which to ensure that the statement of financial position and operating statement present fairly in all material aspect. If there is error, we advise the management for the issue before reporting.

Audit Service Fee

The fee charges depend on business complexity and quantity of transaction during the auditing year.