บริการรับจดบริษัท

รับจดบริษัทจัดตั้งนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินการเสร็จภายใน 1 วัน การจดบริษัทจำกัด เป็นรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีผู้ก่อตั้งตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น 

ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล จดบริษัท

 

-บริการจองชื่อจดบริษัทกับเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
-นัดผู้ก่อตั้งเซ็นอนุมัติเอกสาร 
-รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนบริษัท 
-ส่งมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้า 

Company Registration Service

We provide registration service for company limited and limited partnership.  The service turnaround time is approximately 1 day.

Steps of Company Registration