บอกเล่าเรื่องใบกำกับภาษี

  • Posted on: 17 November 2015
  • By: nid

ข้อควรคำนึงในการมีและใช้ใบกำกับภาษี

1. ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการและส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ โดยผู้ขายต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้

ต้นฉบับ – ผู้ขายส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผู้ซื้อใช้เป็นหลักฐานในการลงรายงานภาษีซื้อ

สำเนา – ผู้ขายเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีขาย

2. ผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ แต่ผู้ซื้อขอให้จัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้กับผู้ซื้อทันที

3. ผู้ขายจะแก้ไขรายการในใบกำกับภาษีไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ควรดำเนินการ เรียกคืนต้นฉบับใบกำกับภาษีฉบับเดิมและประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม (ทั้งชุด)

ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวันที่ เดือน ปี ให้ตรงตามใบกำกับภาษีเดิม

ใบกำกับภาษีฉบับใหม่ให้หมายเหตุว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่____เล่มที่_____”

4. ผู้ขายมีการแก้ไขชื่อผู้ซื้อจากบุคคลหนึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่ง ถือเป็นกรณีที่มิได้ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อที่แท้จริง และหากไม่สามารถพิสูจน์ถึงความมีตัวตนของผู้ซื้อได้ ถือเป็นการออกใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5. ผู้ขายออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ที่มิได้มีการซื้อสินค้าหรือรับบริการจริง เป็นการออกใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย