บัญชีมูลนิธิหรือสมาคม

  • Posted on: 21 February 2016
  • By: nid

มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้ทำการจดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถูกกำหนดให้เป็นนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มูลนิธิหรือสมาคมที่ต้องเสียภาษีเงินได้ มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ยังมิได้รับ การประกาศแต่งตั้งให้เป็นองค์การสาธารณกุศล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย แต่อัตราดังกล่าวได้รับการลดอัตราภาษี และยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้บางประเภท หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้แสวงหากำไร หน่วยงานที่ไม่ได้มีการแสวงหากำไรมีการจัดทำบัญชีโดยนำหลักการบัญชี การเงินมาปรับใช้เพื่อการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินของหน่วยงานหรือมูลนิธิ ให้สะท้อนฐานะการเงินที่ใกล้เคียงฐานะที่แท้จริงมากที่สุด และให้คณะกรรมการรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่าเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆ ที่มูลนิธิหรือสมาคมได้รับมานั้นถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้แสวงหากำไร มีดังนี้ 1. สมุดบันทึกรายการขั้นต้น เพื่อความสะดวก ใช้สมุดรายวันทั่วไปเพียงเล่มเดียว

2. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย สามารถรับรู้รายได้ 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์คงค้าง และเกณฑ์เงินสด ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

3. การบันทึกรายการทรัพย์สินถาวร บันทึกรายการของทรัพย์สินด้วยราคาทุน โดยไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินตามราคาปัจจุบัน หรือราคายุติธรรม

4. ไม่บันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน โดยมีเหตุผลดังนี้

4.1 ค่าเสื่อมราคาเป็นรายการที่ไม่สามารถนำมาพิจารณาเพื่อสรุปว่า มูลนิธิได้ใช้ทรัพย์สินถาวรตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเป็นค่าเสื่อมราคาเป็นรายการที่ไม่ต้องจ่ายด้วยเงินสด

4.2 รายการค่าเสื่อมราคาไม่มีความสำคัญต่อการยื่นแบบ แสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากมูลนิธิ หรือสมาคมต้องเสียภาษีเงินได้จากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย