บัญชีและภาษี

 

บริการรับทำบัญชีประกอบด้วย

1. บันทึกบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน

 • บริษัทจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • บันทึกรายการค้าตามเอกสารและจัดทำสมุดรายวันต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป ทะเบียนสินทรัพย์ และแยกประเภท
 • รายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น กระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และอื่นๆ ตามรายการที่เกิดขึ้น
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี รวมถึงการจัดทำเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานทางการค้าและประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2. ยื่นแบบประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,ภ.พ.36) พร้อมรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของสรรพากรจากการยื่นเสียภาษีได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินที่จ่ายให้กับบริษัทเพื่อดำเนินเรื่องแทนนั้นได้มีการจ่ายเพื่อเสียภาษีจริง

3. ยื่นแบบประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) และสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ทางออนไลน์เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ส่งงบผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
อัตราค่าบริการ ค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่จัดทำบัญชี สนใจสอบถามราคาได้ตามเบอร์โทรหรืออีเมล์ใน contact us
 
 
 
Accounting service

We prepare your accounts correctly, completely, in time and in compliance with the accounting standards and tax laws.

Accounting service we provide;

 • Record of accounts and month-ended closing
 • Record of transactions using accounting software
 • Detailed account ledgers, such as sales book, purchase book, cash disbursement book, cash receipt book, general ledger, sub ledgers and fixed asset register.
 • Trial balance and financial reports
 • Supporting details for financial reports such as bank reconciliation, reconciliation of accounts receivable and accounts payable and other entries
 • Advisory for accounting system and accounting report format to meet the requirement from Thai accounting standards and Thai law and regulations

Monthly filing:

 • PND 1, the taxes withheld from the employees’ salaries.
 • PND 3, the taxes withheld from the suppliers who are individuals.
 • PND 53, the taxes withheld from the suppliers who are juristic persons.
 • PP 30, Value Added Tax (VAT) return with the Revenue Department including with the input and output VAT reports.
 • PP 36, Value Added Tax (VAT) return that the company files on behalf of its oversea suppliers.
 • PT 40, the special business tax.
 • The social security form shows all the social security contribution deducted from the employees’ salaries and the contribution made by the company.

The company can investigate tax receipt to ensure that all taxes have been paid in represent of the company.

Annual filing:

 • PND 50 and PND 51, the corporate income tax return and the interim cooperate income tax return, respectively.
 • PND 1 Kor, the form summarizes all employees’ income and tax withheld throughout the year.
 • Sor Bor Chor. 3, the form files for the financial reports with the list of shareholders (Bor Or Jor. 5) to the Department of Business Development, the Ministry of Commerce.
Accounting Service Fee The fee charges depend on business transactions during the accounting year
If you would like to quotation, please contact us by tel. or e-mail