บิลเงินสด

  • Posted on: 26 October 2015
  • By: nid

หลายท่านอาจจะแยกไม่ออกว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้บิลเงินสด หรือใบเสร็จรับเงิน

1. บิลเงินสด ผู้ขายจะออกเมื่อมีการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด

2. ใบเสร็จรับเงิน ผู้ขายมีการขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการให้เครดิต และออกใบเสร็จรับเงินให้เมื่อมีการจ่ายเงินตามกำหนดเวลา

ทำอย่างไรบิลเงินสดที่ได้รับถึงจะไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

เมื่อเราพิสูจน์ตัวผู้รับเงินได้ ซึ่งวิธีที่ป้องการได้ดีที่สุดคือ การจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม A/C Payee Only หรือการโอนเงิน แต่ในกรณีที่จ่ายด้วยจำนวนเงินที่ไม่สูงอาจมีการจ่ายเงินสด ดังนั้น บิลที่ได้ต้องมีองค์ประกอบให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อป้องกันการบวกกลับรายการดังกล่าวนี้

องค์ประกอบของบิลเงินสด

1. เล่มที่/เลขที่
2. ชื่อที่อยู่ของผู้ขายและผู้ซื้อ
3. วันที่
4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)
5. รายการสินค้าหรือบริการ
6. จำนวนเงินรวม

ทุกครั้งที่ได้รับบิลเงินสด อย่าลืมตรวจสอบข้อความในเอกสารให้ครบถ้วนด้วยนะค่ะ เพื่อประโยชน์ของบริษัทท่านเอง