ภาษีมูลค่าเพิ่มและการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • Posted on: 14 December 2015
  • By: nid

1.กรณีที่เป็น กิจการ บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรใดๆ ที่ได้รับยกเว้นภาษี ( ในที่นี้ หมายถึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อเราไปซื้อสินค้า หรือซื้อของจาก บริษัท ห้างร้าน ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เราจะต้องจ่ายค่าสินค้า/ค่าบริการ พร้อมกับต้องจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ด้วย โดยที่เราสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่จ่ายออกไปนั้นรวมเข้ากับต้นทุนของสินค้า/ค่าบริการ ได้ นั่นหมายความว่าเราสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว มาหักกำไรของกิจการได้ (กฎหมายให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนกำไรสุทธิได้)

แต่หาก บริษัท ห้างร้าน ที่จดทะเบียนอยู่ในรบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปซื้อของสินค้า/บริการ จากบริษัท ห้างร้าน ที่จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน จะต้องนำภาษีซื้อดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายเท่านั้น ห้ามมิให้นำมาเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้นว่าภาษีซื้อดังกล่าวเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร จึงจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้

2.กรณีที่ผู้ขายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว การขายสินค้า/บริการ จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7% จากผู้ซื้อทุกครั้ง ไม่สามารถยกเว้นการเรียกเก็บได้ หากสรรพากรพบภายหลัง ผู้ขายจะต้องรับผิด โดยเป็นผู้จ่ายภาษีแทนผู้ซื้อ

สรุป หากอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย หากไม่อยู่ในระบบหรือได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำภาษีซื้อมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้

ที่มา: www.thaitaxinfo.com