มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษี

  • Posted on: 26 November 2015
  • By: nid

มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะต้องเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลโดยมูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี ดังนี้

1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 39 (3) แห่งประมวลรัษฎากรไม่ว่าจะมีรายได้จากกิจการประเภทใดจึงไม่ถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายด้วย

2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534และไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (4)

ที่มา: www.rd.go.th