รับทำบัญชี

ในการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องรับทำบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ให้เป็นไปตามหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและหลักการทางภาษีอากร เพื่อให้ทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

การวางระบบรับทำบัญชีขั้นต้น

1. วางแผนขั้นต้น

- ผังองค์กร

- รายละเอียดสินค้าและบริการ

- ประเภทของงานบัญชีและรายงานทางการเงิน

- ผังทางเดินของเอกสาร

- บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ออกแบบและกำหนดระบบบัญชี

- ผังบัญชีและรหัสบัญชี

- สมุดรายวันต่างๆ

- เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

- การจัดทำรายงาน

3. ทดสอบการนำระบบมาใช้จริง

- ทดลองการใช้เอกสาร เส้นทางเดินของเอกสาร

- ทดลองลงรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี

- ทดลองออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

4. ติดตามผลและปรับปรุงแก้ไข

 

Financial accounting system design and implementation

Business entrepreneurs in Thailand are required to comply with the Accounting Act B.E. 2543 (2000) as well as other tax-related regulations.  To gain accurate, reliable, and compliance financial data and financial reporting, implementing effective financial accounting system plays a key role in supporting business operation and enabling businesses  to comply with the existing regulations.

Steps of Financial accounting system design and implementation

1. Initial planning

 • Org Chart
 • Details of goods and service offered
 • Type of financial or accounting reporting
 • Document flow
 • Relevant personnel/department

2. Designing an accounting system

 • Accounting chart and accounting codes
 • General journal
 • Supporting document for accounting records
 • Preparation of Accounting reports

3. Testing: Applying a new system with real transactions

 • Testing the accounting documents generation process and ensuring the suitable documentation flow is achieved
 • Testing of data entering for the transactions
 • Testing the running of relevant reports

4. Follow up and perform adjustment where necessary

 

 เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 20 ปี รับทำบัญชี บัญชีสรรพากร เป็น  สำนักงานบัญชีคุณภาพ รับทำบัญชี รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี