รับสอนปิดบัญชีขั้นต้น

สอนปิดบัญชีขั้นต้น

รับสอนปิดบัญชีขั้นต้นด้วยโปรแกรม express ฝึกลงบัญชีจากเอกสารจริง สำหรับบุคคลที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทำงาน คนที่ต้องการรับทำบัญชีอิสระ ผู้ประกอบการที่ต้องการหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจหรือบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ

ข้อมูลที่ท่านจะได้เรียนรู้ มีดังต่อไปนี้

 1. เอกสารบัญชีและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 2. สมุดรายวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. การลงบันทึกบัญชี
 4. การออกรายงานทางการเงิน เช่น งบทดลอง งบการเงิน
 5. แบบภาษีที่เกี่ยวข้อง
 6. การทำกระทบยอดคงเหลือและการทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 7. ความรู้ด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้นอื่นๆ ที่ผู้ทำบัญชีหรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบ

สอนปิดบัญชีสำหรับธุรกิจเปิดใหม่

สำหรับบริษัทเปิดใหม่ที่มีพนักงานบัญชีอยู่แล้วมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารบัญชี แต่ยังไม่เชี่ยวชาญหรือมีปัญหาเรื่องการปิดบัญชีและการยื่นภาษี ทางบริษัทมีบริการสอนการปิดบัญชีแบบ in house training หรือสำหรับบริษัทที่เปิดมาหลายปีแล้วแต่ใช้ outsource ในการทำบัญชี ต้องการเปลี่ยนมาปิดบัญชีเอง

 ข้อมูลที่ท่านจะได้เรียนรู้ มีดังต่อไปนี้

 1. ทราบถึงขั้นตอนการปิดบัญชีทั้งหมด
 2. ข้อสังเกตสำหรับรายการทางบัญชีที่ผิดปกติ
 3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชี การทำกระทบยอดรายการทางบัญชี เช่น กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หรือรายการทางบัญชีที่สำคัญของแต่ละธุรกิจ
 4. การจัดประเภทรายการและการทำงบการเงิน
 5. การนำส่งงบการเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
 6. การจัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 (สิ้นปี) และ ภ.ง.ด.51(กลางปี)
 7. ทางบริษัทสามารถสอนการทำบัญชีและปิดบัญชีได้ทั้งธุรกิจที่ใช้มาตรฐาน NPAEs หรือ PAEs สำหรับธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาเปิดสาขาในไทยและต้องใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ตามบริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวม

     

Accounting tutoring service

Fundamental Accounting Tutoring Service

This course aims to provide an extensive training on “closing the book” process using the “Express” program on real accounting documents.  The course is suitable for people who have just started their accounting career, people who want to become independent accountants or business owners wanting to expand their understanding of core accounting basics to aid business decision-making.

The course will cover:

 1. Accounting documentation and basic financial data analysis
 2. General journal and/or other essential accounting journals
 3. Recording accounting entry
 4. Preparing financial reports i.e. Trial balance and financial statements
 5. Essential business Tax forms
 6. Preparing balance reconciliation and financial statement notes
 7. Tips, knowledge, and legal requirements essential for accountants or business owners

Accounting course for new businesses

This course is suitable for new businesses with accounting staff that need more training on closing the books or submitting tax forms. The course is also useful for businesses who want to handle accounting work by themselves (in-house) instead of outsourcing it.

The following topics will be covered:

 1. Steps of closing the book
 2. Fraudulent alerts, abnormal transaction notification
 3. Relevant forms used in closing the book and reconciling processes i.e. bank account reconciliation, VAT filing, Witholding tax filing, accruals, and other important accounting transaction relevant to your business sector
 4. Preparing financial reporting
 5. Submitting financial statement to government authority such as the Department of Business Development (DBD)
 6. Preparing and filing corporate income tax half-year and year-end  (PND 50 & PND 51)
 7. The class can also be tailored to companies that operate under PAEs or NPAEs, or those international companies with the need to comply with headquarter who is under IFRS

Sample of 5-day close the book plan (classes will be design to align with specific needs of the customer)

Closing the book – course plan

Day1

 • Summarize the major accounting acts that are relevant  to the client
 • Accounting reconciliation
  • Bank accounts
  • VAT Filing
  • Sales Tax report: PP30 and PND 50
  • VAT reconciling
  • Accrued expenses
  • Other important topics
 • Adjustment entries and how to spot unusual transactions
  • Depreciation
  • Foreign exchange at the end of the year
  • Wrong period posting of accrued expenses
 • Preparing financial data to generate financial statements
  • Trial balance
  • Details between holding companies and subsidiaries i.e. royalty transactions
  • Employee benefits calculations
  • Detailed account receivable and account payable
  • Debt calculation table
  • Depreciation calculation table
  • BOI benefits and Table to sort out BOI/Non-BOI transactions
  • Deferred tax calculation
  • Lease agreement that lasts longer than 1 year i.e. rent agreement

Day 2

 • Corporate income tax calculation
 • Non-deductible expenses (section 65bis, 65 ter)
 • Personal income tax calculation, withholding tax, and social security benefits
 • Half-year forecast and half-year tax calculation (PND51), and account recording when half-year tax payment is made
 • Filing PND 50 (BOI and Non-BOI)
 • Relevant documents for filing with the Revenue Department

Day 3

 • Deferred tax calculation using a straightforward deferred tax template
 • Employee benefits calculation with account recording using a straightforward template
 • Understanding BOI template for financial statement preparing
 • Touching on accounting estimation i.e. bad debt provision setup

Day 4

 • The list of compulsory items  in a financial statement as required by the DBD
 • Compulsory information in a company’s financial statement
  • Balance sheet
  • Income Statement
  • Statements of Changes in shareholder's equity
  • Financial notes
  • Costs of goods
  • Financial statement analysis to spot abnormal transactions
 • Submitting financial statements and other required forms
 • Preparing  annual general meeting minutes (within 4 months after year-end closing) and submitting financial statement to the authority (within 1 month after the annual general meeting took place)
 • Completing DBD forms
 • Q&A

Day 5

 • Completing financial statement for the year 2015 for external auditor and government authorities