บิลเงินสด

บิลเงินสด

  • Posted on: 26 October 2015
  • By: nid

หลายท่านอาจจะแยกไม่ออกว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้บิลเงินสด หรือใบเสร็จรับเงิน

1. บิลเงินสด ผู้ขายจะออกเมื่อมีการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด

2. ใบเสร็จรับเงิน ผู้ขายมีการขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการให้เครดิต และออกใบเสร็จรับเงินให้เมื่อมีการจ่ายเงินตามกำหนดเวลา

ทำอย่างไรบิลเงินสดที่ได้รับถึงจะไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม