ประเวศ

บัญชีมูลนิธิหรือสมาคม

  • Posted on: 21 February 2016
  • By: nid

มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้ทำการจดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถูกกำหนดให้เป็นนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มูลนิธิหรือสมาคมที่ต้องเสียภาษีเงินได้ มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ยังมิได้รับ การประกาศแต่งตั้งให้เป็นองค์การสาธารณกุศล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย แต่อัตราดังกล่าวได้รับการลดอัตราภาษี และยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้บางประเภท หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้แสวงหากำไร