ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร ปิดระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ต

  • Posted on: 10 April 2017
  • By: admin

กรมสรรพากร ขอแจ้งปิดระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ต

 

การเฉลี่ยภาษีซื้อ

  • Posted on: 4 March 2016
  • By: nid

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความแตกต่างของภาษี 7% 0% และภาษีที่ได้รับยกเว้น

  • Posted on: 13 December 2015
  • By: nid

1. รายได้ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ให้เปิดใบกำกับภาษี vat เป็น 0)

1.1 ให้นำมายื่น ภพ.30 ด้วย ใน ข้อ2 ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0

1.2 ให้เปิดใบกำกับภาษี vat เป็น 0

e-Tax Invoice

  • Posted on: 2 December 2015
  • By: nid

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังกำลังดำเนินการเรื่องระบบ e-Payment ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร คือ ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Receive) ซึ่งจะพยายามเร่งให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีเล่มเดียว ซึ่งจะช่วยให้การจัดเก็บภาษีสะดวกมากขึ้นและต้นทุนของประเทศก็ลดลง รวมถึงยังช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการอุดช่องโหว่ด้วยวิธีการเหล่านี้จะทำให้กรมสรรพากรเก็บภาษีได้มากขึ้นในทางอ้อมราว 80,000-100,000 ล้านบาทต่อ

มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษี

  • Posted on: 26 November 2015
  • By: nid

มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะต้องเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลโดยมูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี ดังนี้

1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 39 (3) แห่งประมวลรัษฎากรไม่ว่าจะมีรายได้จากกิจการประเภทใดจึงไม่ถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายด้วย

2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534และไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (4)

Pages