ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การออกใบกำกับภาษีและใบรับ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการ ได้รับชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการด้วยเช็ค

  • Posted on: 25 November 2015
  • By: nid

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 51/2537

เรื่อง การออกใบกำกับภาษีและใบรับ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการ ได้รับชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการด้วยเช็ค

การรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า

  • Posted on: 20 November 2015
  • By: nid

บริษัทฯ ได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัท A โดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวมีลักษณะของการให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันที่บริษัทฯจะต้องกระทำการใดๆ ตอบแทนแก่บริษัท A เงินที่ได้รับจึงไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (8)(9)(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากรกร บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิออใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว จึงต้องรับผิดชอบในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/13 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 (6) และต้องรับผิดอาญาตามมาตรา 90/4 (3) แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับค่าสอบบัญชี

  • Posted on: 17 November 2015
  • By: nid

สำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี อาจมีคำถามว่าหากรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทแล้วต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ แล้วกรณีที่มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีข้างนอกตรวจสอบและลงนามในงบการเงินให้กับลูกค้าของบริษัทจะถือว่าเป็นรายได้จากการตรวจสอบบัญชีหรือไม่

ศึกษาคำตอบจากข้อหารือของสรรพากรได้ ดังนี้

เลขที่หนังสือ กค 0811/พ./5395

วันที่ 18 มิถุนายน 2545

เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายรับค่าสอบบัญชี

ข้อกฎหมาย มาตรา 81(1)(ฌ)

บอกเล่าเรื่องใบกำกับภาษี

  • Posted on: 17 November 2015
  • By: nid

ข้อควรคำนึงในการมีและใช้ใบกำกับภาษี

1. ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการและส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ โดยผู้ขายต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้

ต้นฉบับ – ผู้ขายส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผู้ซื้อใช้เป็นหลักฐานในการลงรายงานภาษีซื้อ

สำเนา – ผู้ขายเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีขาย

2. ผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ แต่ผู้ซื้อขอให้จัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้กับผู้ซื้อทันที

ใบกำกับภาษีปลอม

  • Posted on: 20 October 2015
  • By: nid

การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ หากผู้ประกอบธุรกิจมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ 1,800,000 บาทขึ้นไปจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ก็มีธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการบางประเภทที่กฎหมายให้สิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจขายพืชผลทางการเกษตร ขายสัตว์ ขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น

Pages