ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าเสื่อมราคา หลักการทางภาษี

  • Posted on: 2 December 2015
  • By: nid

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องค่าเสื่อมราคาทางภาษีอากรที่ควรทราบ

1. ตามนัยมาตรา 65 ทวิ (2) การหักค่าสึกหรอ หรือค่าเสื่อมราคาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใน พรฎ.#145 และ ป.3/2527

2. คิดค่าเสื่อมราคาไม่เกิดอัตราที่กำหนด และพรฎ.#145 ไม่ได้กำหนดให้หักจนหมดมูลค่า

3. อายุการใช้งานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด

4. กฎหมายกำหนดให้คำนวณตามระยะเวลาที่ได้มาเป็นรายวัน

ที่มา: บทความ www.Jobdst.com

มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษี

  • Posted on: 26 November 2015
  • By: nid

มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะต้องเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลโดยมูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี ดังนี้

1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 39 (3) แห่งประมวลรัษฎากรไม่ว่าจะมีรายได้จากกิจการประเภทใดจึงไม่ถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายด้วย

2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534และไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (4)