ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลดหย่อนภาษีปี 2558

  • Posted on: 16 November 2015
  • By: nid

ลดหย่อนภาษี 2558 นี้มีวิธีดีๆ และหลักเกณฑ์ไหนบ้างที่จะช่วยให้เราจ่ายภาษีได้น้อยลง ใครที่ต้องเสียภาษีคราวละมากๆ ทุกปี ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

ใกล้สิ้นปีแบบนี้ ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี คงถึงช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว และสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคิดถึงต่อมาคือ การขอลดหย่อนภาษีเพื่อลดภาระการจ่ายภาษีให้กับตัวเอง ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธี ลองไปดูกันว่าสำหรับปีภาษี 2558 มีทางไหนที่ช่วยลดหย่อนภาษีให้มนุษย์เงินเดือนได้บ้าง

1.ลดหย่อนส่วนบุคคล

ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที 30,000 บาท

2.ลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2558

  • Posted on: 13 November 2015
  • By: nid

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวคงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้นออกไปอีก 1 ปี ถึงสิ้นปี 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงการคลัง ในการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันได 7 ขั้น จากเดิมต้องครบกำหนดในสิ้นปี 2558 ให้ขยายออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เพราะกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อมีผลบังคับใช้ในปี 2560

เพิ่มหักภาษีท่องเที่ยว

  • Posted on: 21 October 2015
  • By: nid

เพิ่มหักภาษีท่องเที่ยว 2 องค์กรชงรัฐอัดมาตราการ กอบกาญจน์รับไว้พิจารณา

สภาธุรกิจท่องเที่ยวเสนอรัฐ เพิ่มหักลดหย่อนภาษีกระตุ้นการเที่ยวไทย

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งแก้ว ประธานสภาอุตสาหกรรมาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เดินทางผ่านบริษัททัวร์ หรือที่พักในโรงแรม กฎหมายเพิ่มจากปีละ 1.5 หมื่นบาท เป็น 3-5 หมื่นบาท เพื่อให้ครอบคลุมคนที่มีรายได้เดือนละ 6 หมื่นบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในไทย

 

ยกเว้นภาษีเงินได้ เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

  • Posted on: 7 October 2015
  • By: nid

เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ได้กำหนดให้ยกเลิกมาตรา 42(14) เรื่องการยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กล่าวคือ “เมื่อมีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลนำเงินได้นั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผลกระทบกับห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบางส่วนที่ไม่ได้มีเจตนารวมกันเพื่อประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้