รับตรวจสอบบัญชี

ซื้อสินค้าโอทอป ลดหย่อน 15,000 บาท

  • Posted on: 28 July 2016
  • By: nid

มติครม.ได้อนุมัติให้ผู้ที่ซื้อสินค้าโอทอปสามารถนำใบกำกับภาษีมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท. ทั้งนี้ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1-31สิงหาคม 2559

การเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ผ่าน e-Learning

  • Posted on: 18 November 2015
  • By: nid

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี (12 ชั่วโมงต่อปี)และผู้ตรวจสอบบัญชี (18 ชั่วโมงต่อปี)  ปกติการเก็บชั่วโมงจะต้องเดินทางเพื่อไปเก็บชั่วโมงอบรมที่โรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ผู้จัดการอบรมได้เตรียมไว้ ซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีที่อยู่ต่างจังหวัด ตอนนี้เรามีทางเลือกมากขึ้นสำหรับคนที่ไม่สะดวกซึ่งสามารถอบรมผ่าน e-Learning สภาได้ออกประกาศฯ ฉบับที่ 9/2558 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้จัดอบรมหรือประชุม สัมมนา จัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในรูปแบบ e-Learning ที่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับค่าสอบบัญชี

  • Posted on: 17 November 2015
  • By: nid

สำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี อาจมีคำถามว่าหากรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทแล้วต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ แล้วกรณีที่มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีข้างนอกตรวจสอบและลงนามในงบการเงินให้กับลูกค้าของบริษัทจะถือว่าเป็นรายได้จากการตรวจสอบบัญชีหรือไม่

ศึกษาคำตอบจากข้อหารือของสรรพากรได้ ดังนี้

เลขที่หนังสือ กค 0811/พ./5395

วันที่ 18 มิถุนายน 2545

เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายรับค่าสอบบัญชี

ข้อกฎหมาย มาตรา 81(1)(ฌ)