รับทำบัญชีประเวศ

การยื่น ภ.ง.ด.51

  • Posted on: 31 August 2020
  • By: nid

ในปี 2563 สรรพากรได้เลื่อนการยื่น ภงด 51 จาก 31 สิงหาคม 2563 เป็น 30 กันยายน 2563 และตามมาตราการป้องกันโควิด 19 ขอความร่วมมือผู้เสียภาษียื่นผ่านระบบออนไลน์

 

ความรู้เกี่ยวกับผู้ทำบัญชี

  • Posted on: 28 September 2016
  • By: nid

10 คำถาม 10 คำตอบ

1. คำถาม การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปัจจุบันจะต้องอบรมกี่ชั่วโมง คำตอบ 12 ชั่วโมงและต้องมีชั่วโมงบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

2. คำถาม การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องภายหลังการอบรมแจ้งที่ไหน เมื่อไหร่ คำตอบ แจ้งที่ www.dbd.go.th หรือ www.fap.or.th และสามารถแจ้งได้ทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ประมาณ 1 สัปดาห์ (เพื่อรอการส่งรายชื่อจากหน่อยงานผู้จัดไปยังสภาวิชาชีพบัญชี) หรือแจ้งได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทิน

ซื้อสินค้าโอทอป ลดหย่อน 15,000 บาท

  • Posted on: 28 July 2016
  • By: nid

มติครม.ได้อนุมัติให้ผู้ที่ซื้อสินค้าโอทอปสามารถนำใบกำกับภาษีมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท. ทั้งนี้ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1-31สิงหาคม 2559

การเฉลี่ยภาษีซื้อ

  • Posted on: 4 March 2016
  • By: nid

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม