รับทำบัญชีศรีนครินทร์

ความรู้เกี่ยวกับผู้ทำบัญชี

  • Posted on: 28 September 2016
  • By: nid

10 คำถาม 10 คำตอบ

1. คำถาม การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปัจจุบันจะต้องอบรมกี่ชั่วโมง คำตอบ 12 ชั่วโมงและต้องมีชั่วโมงบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

2. คำถาม การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องภายหลังการอบรมแจ้งที่ไหน เมื่อไหร่ คำตอบ แจ้งที่ www.dbd.go.th หรือ www.fap.or.th และสามารถแจ้งได้ทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ประมาณ 1 สัปดาห์ (เพื่อรอการส่งรายชื่อจากหน่อยงานผู้จัดไปยังสภาวิชาชีพบัญชี) หรือแจ้งได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทิน