รับทำบัญชี บางนา

การรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า

  • Posted on: 20 November 2015
  • By: nid

บริษัทฯ ได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัท A โดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวมีลักษณะของการให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันที่บริษัทฯจะต้องกระทำการใดๆ ตอบแทนแก่บริษัท A เงินที่ได้รับจึงไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (8)(9)(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากรกร บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิออใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว จึงต้องรับผิดชอบในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/13 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 (6) และต้องรับผิดอาญาตามมาตรา 90/4 (3) แห่งประมวลรัษฎากร

การเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ผ่าน e-Learning

  • Posted on: 18 November 2015
  • By: nid

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี (12 ชั่วโมงต่อปี)และผู้ตรวจสอบบัญชี (18 ชั่วโมงต่อปี)  ปกติการเก็บชั่วโมงจะต้องเดินทางเพื่อไปเก็บชั่วโมงอบรมที่โรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ผู้จัดการอบรมได้เตรียมไว้ ซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีที่อยู่ต่างจังหวัด ตอนนี้เรามีทางเลือกมากขึ้นสำหรับคนที่ไม่สะดวกซึ่งสามารถอบรมผ่าน e-Learning สภาได้ออกประกาศฯ ฉบับที่ 9/2558 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้จัดอบรมหรือประชุม สัมมนา จัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในรูปแบบ e-Learning ที่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับค่าสอบบัญชี

  • Posted on: 17 November 2015
  • By: nid

สำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี อาจมีคำถามว่าหากรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทแล้วต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ แล้วกรณีที่มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีข้างนอกตรวจสอบและลงนามในงบการเงินให้กับลูกค้าของบริษัทจะถือว่าเป็นรายได้จากการตรวจสอบบัญชีหรือไม่

ศึกษาคำตอบจากข้อหารือของสรรพากรได้ ดังนี้

เลขที่หนังสือ กค 0811/พ./5395

วันที่ 18 มิถุนายน 2545

เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายรับค่าสอบบัญชี

ข้อกฎหมาย มาตรา 81(1)(ฌ)

บอกเล่าเรื่องใบกำกับภาษี

  • Posted on: 17 November 2015
  • By: nid

ข้อควรคำนึงในการมีและใช้ใบกำกับภาษี

1. ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการและส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ โดยผู้ขายต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้

ต้นฉบับ – ผู้ขายส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผู้ซื้อใช้เป็นหลักฐานในการลงรายงานภาษีซื้อ

สำเนา – ผู้ขายเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีขาย

2. ผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ แต่ผู้ซื้อขอให้จัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้กับผู้ซื้อทันที

ลดหย่อนภาษีปี 2558

  • Posted on: 16 November 2015
  • By: nid

ลดหย่อนภาษี 2558 นี้มีวิธีดีๆ และหลักเกณฑ์ไหนบ้างที่จะช่วยให้เราจ่ายภาษีได้น้อยลง ใครที่ต้องเสียภาษีคราวละมากๆ ทุกปี ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

ใกล้สิ้นปีแบบนี้ ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี คงถึงช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว และสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคิดถึงต่อมาคือ การขอลดหย่อนภาษีเพื่อลดภาระการจ่ายภาษีให้กับตัวเอง ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธี ลองไปดูกันว่าสำหรับปีภาษี 2558 มีทางไหนที่ช่วยลดหย่อนภาษีให้มนุษย์เงินเดือนได้บ้าง

1.ลดหย่อนส่วนบุคคล

ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที 30,000 บาท

2.ลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้

Pages