รับทำบัญชี ศรีนครินทร์

ใบกำกับภาษีปลอม

  • Posted on: 20 October 2015
  • By: nid

การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ หากผู้ประกอบธุรกิจมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ 1,800,000 บาทขึ้นไปจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ก็มีธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการบางประเภทที่กฎหมายให้สิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจขายพืชผลทางการเกษตร ขายสัตว์ ขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น

การฝากขายสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม (Consignment and VAT)

  • Posted on: 15 October 2015
  • By: nid

ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายจำเป็นต้องอาศัยการฝากขายสินค้ากับร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ที่มีชื่อเสียง ทำเลดี ในการขายและกระจายสินค้าเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทางด้านบัญชีและภาษีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องการรับรู้รายได้ สิ่งที่ต้องระวังสำหรับการฝากขายสินค้ามีดังนี้

1. ด้านภาษี บริษัทจะมีภาระภาษีเกิดเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับฝากขาย ดังนั้นผู้ฝากขายจะต้องออกใบกำกับภาษีและยื่นภาษีมูลค่าภายใน 15 วันหลังจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี ซึ่งผู้ฝากขายจะต้องรับภาระภาษีขายไปก่อนที่จะมีการขายสินค้าออกไปจริง

อัตราภาษีบ้าน-ที่ดิน ไม่เกิน2ล้านจ่ายปีละ600-ที่ดินว่างมีจุก รัฐฟันแสนล้าน

  • Posted on: 8 October 2015
  • By: nid

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้สรุปร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง พิจารณาแล้ว เพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โดยสาระสำคัญ คือการกำหนดอัตราเพดานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วย ภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อัตรา 0.2% ของราคาประเมิน ภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัย อัตรา 0.3% ของราคาประเมิน ภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม อัตรา 1% ของราคาประเมิน และภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ ในช่วง 1-3 ปีแรก จะเก็บภาษี 1% ในช่วง 4-6 ปี เก็บเพิ่มเป็น 2% และปีที่ 7 เป็นต้นไป เสียภาษี 3% โดยจะเริ่มจัดเก

ยกเว้นภาษีเงินได้ เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

  • Posted on: 7 October 2015
  • By: nid

เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ได้กำหนดให้ยกเลิกมาตรา 42(14) เรื่องการยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กล่าวคือ “เมื่อมีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลนำเงินได้นั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผลกระทบกับห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบางส่วนที่ไม่ได้มีเจตนารวมกันเพื่อประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • Posted on: 2 October 2015
  • By: nid

Pages