รับทำบัญชี สวนหลวง

ยกเลิกการนำส่งงบการเงินแบบเอกสารแล้ว

  • Posted on: 1 October 2015
  • By: nid

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2558 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางในการยื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2558 ซึ่งกระทบโอยตรงกับการเปลี่ยนแปลงการยื่นหรือนำส่งงบการเงิน

การนำส่งงบการเงินรอบปี 31 ธันวาคม 2558 สามารถนำส่งได้ 2 วิธี คือ

1. รายที่พร้อม - นำส่งงบการเงินด้วยระบบ e-Filing ภายใน 31 พฤษภาคม 2559
2. รายที่ไม่พร้อม - นำส่งแบบเอกสารภายใน 31 พฤษภาคม 2559 และจะต้องนำส่งด้วยระบบ e-Filing ภายใน 30 มิ.ย.59 อีกครั้ง

ขั้นตอนการขอ username และ password เพื่อใช้บริการ e-filling

ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญารับจ้างทำของ

  • Posted on: 1 October 2015
  • By: nid

มักเกิดความสับสนขึ้นกับผู้ทำบัญชีในการแยกระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญารับจ้างทำของ ส่งผลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวภาษีอากรที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ลองดูเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

Pages