สัญญา

ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญารับจ้างทำของ

  • Posted on: 1 October 2015
  • By: nid

มักเกิดความสับสนขึ้นกับผู้ทำบัญชีในการแยกระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญารับจ้างทำของ ส่งผลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวภาษีอากรที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ลองดูเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้