ใบกำกับภาษี

บอกเล่าเรื่องใบกำกับภาษี

  • Posted on: 17 November 2015
  • By: nid

ข้อควรคำนึงในการมีและใช้ใบกำกับภาษี

1. ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการและส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ โดยผู้ขายต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้

ต้นฉบับ – ผู้ขายส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผู้ซื้อใช้เป็นหลักฐานในการลงรายงานภาษีซื้อ

สำเนา – ผู้ขายเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีขาย

2. ผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ แต่ผู้ซื้อขอให้จัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้กับผู้ซื้อทันที